Uyguladığımız Testler

TESTLER

Çocuğun duygusal ve bilişsel düzeyi ile ilgili veri almak için aşağıdaki testlerin bazıları uygulanacaktır.

Değerlendirme sürecinden sonra sizlerle, ortaya çıkan verilerin tamamını paylaşacağımız ücretsiz bir geribildirim seansı düzenlenerek bazı sonuçlar yazılı, bazı sonuçlar sözlü olarak paylaşılacaktır.

WISC-4

Zihinsel düzeyi ölçen bir testtir. 6-16 yaş arası çocuklarda zekâ bölümü puanını ölçmek için geliştirilmiştir. 5 sözel 5 performans olmak üzere 10 alt testten oluşur. Bunlara ek olarak bir sözel bir performans 2 yedek alt test bulunmaktadır hepsinin tek oturumda uygulanması gerekmekte test toplamda 1.5 saat sürmektedir. Bireysel bir testtir. Her alt testin soruları yönergelere sadık kalarak çocuğa yöneltilir ve cevaplandırması istenir.

DENVER II

CAS

Bilişsel düzeyi ölçen bir testtir.

CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat,

Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir.

CAS’in temelini PASS Teorisi oluşturur.

PASS Teorisi, zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır. 

MOXO

Bir dikkat testidir.

Bilgisayar üzerinden online olarak 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinlere uygulanır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun semptomlarından olan dikkat eksikliği, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlar.

Görsel, işitsel ve kombine çeldiricilerin etkisi ile değişen performansları ayrıntılı değerlendirme olanağı sağlar.

Test çocuklarda 15 dakika, yetişkinlerde ise 18 dakika kadar sürmektedir. 

RORSCHACH

PSİKORADAR

Testin Adı

Psikoradar Öğrenme Risk Faktörleri Testi

Testi Geliştiren

Test, Dr. Öğr. Üy. Dr. Oktay Aydın tarafından geliştirilmiştir.

Testin Amacı

Test, çocukların öğrenme süreçlerini etkileyen risk faktörlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Testin Hedef Yaş Grubu

 • Ortaokul (5-8. sınıf) öğrencileri
 • Lise (9-12. sınıf) öğrencileri

Testin Ölçtüğü Özellikler

Test, üç alanda öğrenme risk faktörlerini ölçmektedir. Bu alanlar şunlardır:

 • Kişisel Risk Faktörleri
 • Ev ve Aile İle İlgili Risk Faktörleri
 • Okul İle İlgili Risk Faktörleri

Test Formları

 • Psikoradar Ortaokul ve Lise Formu 

GOBDÖ-2 TV
(Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu)

GOBDÖ-2-TV ( Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 Türkçe Versiyonu)  orijinal adı Gilliam Autism Rating Scale-2’dir.

GOBDÖ-2-TV görüşe dayalı dörtlü bir derecelendirme ile puanlanan likert-tipi bir ölçektir. Ölçek; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ilgili spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV’de toplam 42 madde yer almaktadır.

GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir. Ayrıca ölçek 0-3 yaş dönemi içinde riskli bebek takibi görüşme formunu da içermektedir.

 

GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir:

1) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama

2)Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama

3)Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme

4)Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme

5)Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme

6)Bilimsel araştırmalar için veri toplama

Uygulama şekli birebir ya da aile görüşme şeklinde yapılmakta olup yaklaşık 45-60 dk sürmektedir. 

ODİST / OKULÖNCESİ DİSLEKSİ TARAMA TESTİ

Küçük çocuklarda varolan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 maddde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

DİSENT (Disleksi Araştırmaları Enstitüsü) uzmanları Türkiye’ de alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip olan, 48-72 aylar arasındaki çocuklara doğrudan uygulanan ODİST ‘i (Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi) geliştirmiştir. 

Araştırma sonuçlarında risk grubundaki çocukların okulöncesi dönemde belirlendiğinde ve uygun müdahale programları ile disleksi tanılanma oranlarında azalma saptamıştır.ODİST 5 alt alan ve 12 bölümden oluşmaktadır. 

1. Otomatik Patern
2.    Kısa Süreli Bellek
3.    Görsel İşlemleme
4.    Gelişimsel Dil
5.    Fonolojik Farkındalık

ODİST (OKULÖNCESİ DİSLEKSİ BELİRTİLERİ TESTİ)

1. Dil gelişiminde gecikme, telaffuz sorunları,
2.    Kelime dağarcığında sınırılık,
3.    İfade edici dil gelişiminde sohbet başlatma ve sürdürmede sınırlılık,
4.    Söylenen karmaşık cümleleri anlama ve yorumlamada zorlanma,
5.    Yönerge takibinde sıkıntı, sıra takibinde zorluk,
6.    Yönelim becerilerinde yetersizlik,
7.    Eylemleri karıştırma,
8.    Görsel algı becerilerinde zayıflık
9.    Görsel ve işitsel dikkat gerektiren etkinliklerde yetersizlik,
10.  Öğrenme sürecinde zorlanma,
11.  Uyaklı sözcükleri bulma, ayırt etme ve sıralamada sıkıntı yaşama,
12. Motor becerilerde zayıflık gibi sorun yaşayan çocuklara uygulanır.


ODİST testinin uygulanması 15 dk ile 40 dk arasında değişebilmektedir.  

Testin sonucuna göre aileye bilgi verilerek çocuğun gelişimi değerlendirilir. Çocuğun gelişiminde bir sorun saptanması halinde

ODMP (Okulöncesi Disleksi Müdahale Programı) başlatılır. Aileye de önerilerde bulunarak çocuğun gelişimi desteklenir.

MIT BASKIN YETENEKLER TESTİ

Testi Geliştiren

Test, Dr. Öğr. Üy. Oktay Aydın tarafından geliştirilmiştir.

Testin Amacı

Test, anaokulundan liseye çocukların baskın yetenek, ilgi ve yönelimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Testin Hedef Yaş Grubu

*   Anaokulu (48-72 ay) çocukları

*   İlkokul (1-4. sınıflar) çocukları

*   Ortaokul (5-8. sınıflar) çocukları

*   Lise (9-12. sınıflar) çocukları

Testin Ölçtüğü Özellikler

Test, çocukların sekiz temel yetenek ve ilgi alanını ölçmektedir. Bu alanlar şunlardır:

 • Sözel/dil yeteneği ve ilgisi
 • Matematik/mantık yeteneği ve ilgisi
 • Görsel/uzamsal yetenek ve ilgi
 • Müzikal/işitsel yetenek ve ilgi
 • Sosyal yetenek ve ilgi
 • Kişisel/özedönük yetenek ve ilgi
 • Bedensel/kinestetik yetenek ve ilgi
 • Doğa yeteneği ve ilgisi
 

Test Formları

 • MIT Anaokulu Formu
 • MIT İlkokul Formu
 • MIT Ortaokul Formu
 • MIT Lise Formu

 

DAVRANIŞ MR TESTİ

Testin Adı

Davranış MR Davranış ve Uyum Sorunları Testi

Testi Geliştiren

Test, Dr. Öğr. Üy. Oktay Aydın tarafından geliştirilmiştir.

Testin Amacı

Test, çocukların belirginleşmiş davranış ve uyum sorunları ile ilgili risk durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır.

Testin Hedef Yaş Grubu

*   Anaokulu (48-72 ay) çocukları

*   İlkokul (1-2. sınıflar) çocukları

Testin Ölçtüğü Özellikler

Test, çocukların onaltı alanda davranış ve uyum durumu ile ilgili risk düzeyini ortaya koymaktadır. Bu alanlar şunlardır:

 • Genel Dikkat
 • Görsel Dikkat
 • İşitsel Dikkat
 • Bellek
 • Dil
 • Kavram
 • Kaba Motor
 • İnce Motor
 • Aşırı Hareketlilik
 • Dürtüsellik
 • Okuma
 • Yazma
 • Matematik
 • Kaygı
 • Bağımlılık
 • Olumsuz Davranış

Test Formları

 • Davranış MR Anaokulu (48-72 Ay) Formu
 • Davranış MR İlkokul (1-2. Sınıf) Formu

DİSENT (Disleksi Araştırmaları Enstitüsü) uzmanları Türkiye’ de alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip olan, 48-72 aylar arasındaki çocuklara doğrudan uygulanan ODİST ‘i (Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi) geliştirmiştir. 

Araştırma sonuçlarında risk grubundaki çocukların okulöncesi dönemde belirlendiğinde ve uygun müdahale programları ile disleksi tanılanma oranlarında azalma saptamıştır.ODİST 5 alt alan ve 12 bölümden oluşmaktadır. 

1.     Otomatik Patern
2.    Kısa Süreli Bellek
3.    Görsel İşlemleme
4.    Gelişimsel Dil
5.    Fonolojik Farkındalık

GELİŞİM MR TESTİ

Testin Adı

Gelişim MR Gelişim Düzeyi Belirleme Testi

Testi Geliştiren

Test, Dr. Öğr. Üy. Oktay Aydın tarafından geliştirilmiştir.

Testin Amacı

Test, çocukların gelişim düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Testin Hedef Yaş Grubu

 • 36-48 Ay
 • 48-60 Ay
 • 60-72 Ay

Testin Ölçtüğü Özellikler

Test, çocukların beş alanda gelişimsel düzeyini ölçmektedir. Bu alanlar şunlardır:

 • Hareket (Motor) Gelişimi
 • Bilişsel Gelişim
 • Dil Gelişimi
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim
 • Özbakım Becerileri Gelişimi

Test Formları

 • Gelişim MR 36-48 Ay Formu
 • Gelişim MR 48-60 Ay Formu
 • Gelişim MR 60-72 Ay Formu 

DİĞER TESTLER

Çocuğun ihtiyacı doğrultusunda zihinsel, duygusal, bilişsel ya da gelişimsel özelliklerini değerlendirmeye yönelik başka testler de uygulanacaktır.